Rugăciuni 

Rugăciunea lui Manase, Împăratul iudeilor

 

De la Pavecerniţa Mare, variantă diortosită după Ceasloavele vechi româneşti

 
 
 

Doamne Atotțiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei lor celei drepte, Care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Cela ce ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Cel ce ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit pre el cu înfricoşat şi slăvit numele Tău, înaintea Căruia toate se tem și se cutremură din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale și nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoși! Însă nemăsurată și neajunsă este și mila făgăduinței Tale. Căci Tu eşti Domnul cel Preaînalt, Bun, Îndelung-răbdător şi Mult-milostiv, şi-Ţi pare rău de răutăţile oamenilor.

Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce greşesc Ţie şi, după mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire.

Tu, dar, Doamne, Dumnezeul celor drepți, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam, şi Isaac, şi Iacov, care nu Ți-au greşit Ţie, ci ai pus pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am păcătuit mai presus decât numărul nisipului mării.

Înmulţitu-s-au fărădelegile mele, Doamne, înmulţitu-s-au fărădelegile mele, şi nu sunt vrednic a căuta și a privi înălţimea cerului, din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Gârbovit sunt eu cu multe legături de fier, încât nu pot să-mi ridic capul şi nu-mi este mie slăbire, pentru că am întărâtat mânia Ta şi rău înaintea Ta am făcut. Nu am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urâciuni și am înmulțit smintelile.

Dar acum îmi plec genunchii inimii, trebuindu-mi bunătate de la Tine: greşit-am, Doamne, greşit-am, şi fărădelegile mele eu le cunosc. Însă cer, rugându-Te: iartă-mă, Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde pre mine cu fărădelegile mele, nici în veac ținând mânie să Te uiţi la răutăţile mele, nici să mă osândeşti întru cele mai de jos ale pământului.

Pentru că Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc şi întru mine să arăţi toată bunătatea Ta. Mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, după mare mila Ta, şi Te voi lăuda în toate zilele vieţii mele. Căci pre Tine Te laudă toate Puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin!

 
 
 
 
 
 

Rugăciune de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos

 

După o rugăciune din sec. al XV-lea, din tradiția de limbă greacă

 
 
 

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel singur milostiv şi lesne iertător, Izvorul milei, Noianul cel neîmpuţinat al iubirii de oameni, Cel ce nu ai venit să chemi pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă. Primeşte-mă pe mine, Tu, Cel ce i-ai poruncit lui Petru, întâiul dintre ucenicii şi Apostolii Tăi, ca să ierte de şaptezeci de ori câte şapte păcatele, arătând nemărginirea bunătăţii şi a iubirii Tale de oameni, şi deschizând cu milostivire şi cu îndurare uşa pocăinţei tuturor celor care au păcătuit, dăruindu-le vreme de întoarcere şi alungând deznădejdea.

Doamne Iisuse Hristoase, Povățuitorul celor rătăciți, Îndreptarea celor căzuți, Nădejdea celor deznădăjduiți, Mângâierea celor urgisiți, primeşte-mă pe mine, cel ce mă întorc cu lacrimi şi cu suspine şi mă căiesc pentru cele greşite şi cer iertare. Pleacă-Te spre rugăciunile şi cererile mele. Milostiveşte-Te ca un milostiv, îndură-Te ca un îndelung-răbdător, miluieşte-mă ca un iubitor de oameni şi-mi iartă mie toate câte am păcătuit Ţie. Primeşte-mă pe mine, robul Tău, care Îţi mulţumesc că nu m-ai pierdut până acum pentru fărădelegile mele. Și-Ţi cer dezlegare de cele greșite de mine, și desăvârșită izbăvire și iertare de la bunătatea Ta. Iar de acum înainte mă plec și mă rog Ție cu umilință: întărește-mă în credința Ta, în nădejdea cea temeinică și întru dragostea Ta. Păzește-mă nestrămutat de toate meșteșugirile şi năpădirile vicleanului, ca să nu mă răpească răutatea spre prăpastia pierzării și nici să ajung vânat al vrăjmaşului.

Dumnezeul meu, întăreşte-mă să fac voia Ta şi să împlinesc poruncile Tale. La Tine doar, Stăpâne Hristoase, iau aminte, prin Tine viez și mă mișc. Doar prin Tine sunt, deși am greșit mai mult decât toți. Curățește mintea mea de împătimirea materială, de cugetele deșarte, de amintirile și gândurile necuvioase și rele, care mă țin, mă sugrumă și mă înconjoară acum. Spală-mă cu desăvârşire de spurcăciunea păcatului şi curăţeşte-mă de toată duhoarea cea pătimaşă, de necurăţia şi întinăciunea trupului şi a duhului. Şi-mi dăruieşte linişte statornică şi pace adâncă a gândurilor, pentru ca, prin toate acestea, îndulcindu-mă de binefacerile Tale, de îndelunga-răbdare şi de bunătatea Ta cea multă, şi mila Ta cea dumnezeiască din destul dobândind, să mulţumesc, să laud şi să slăvesc Numele Tău cel Preasfânt, şi al Celui fără de început al Tău Părinte, şi al Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 
 
 
 
 
 

Rugăciune către Sfântul Duh

 

Din Cele mai frumoase rugăciuni ale Ortodoxiei,

publicate de Sfântul Nicodim Aghioritul în anul 1799

 
 
 

Duhule, cel singur bun, cu totul sfânt și de viață făcător, la Tine cad eu, cel vinovat de toată munca și vrednic de toată pedeapsa. Pe Tine Te rog, Domnul și Dumnezeul meu, Viața cea de-a pururea viețuitoare și neîncetată, Lumina cea adevărată și neînserată, să nu mă surpe până la sfârșit potrivnicul, ci să împărățești Tu întru mine, Puterea cea atotputernică și netâlcuită, Stăpânirea deplină, necuprinsă și de netrecut. Bunătate deplină și Pricină a tot lucrul bun și de folos, Cel ce înviezi din nou toată firea zidirii, prin Care cei neputincioși se întăresc, din Care vine a doua naștere, a doua plăsmuire și toată cunoștința noastră. Prin Care suntem luminați, pentru a vedea pe Domnul, Izbăvitorul și Mântuitorul nostru. Prin Care toate viază și petrec.

Înțelepciunea cea negrăită, Cunoștința cea mai presus de simțire, Strălucirea cea neînțeleasă, Viața toată, Puterea toată, Slava toată, Dumnezeul tuturor, Cel purtător de grijă și milostiv.

Binevoiește ca întreg al Tău să mă fac și să viețuiesc de acum după voia Ta. Ridică mădularele mele zdrobite de păcat. Luminează inima mea întunecată de pofta cea rea și înviază sufletul meu cel omorât de păcate. Fă să înceteze valurile mari ale patimilor. Izbăvește-mă de tot vrăjmașul care, dinăuntru sau din afară, se scoală asupra mea. Izbăvește-mă de tot lucrul rău și iartă toate greșelile nelegiuirii mele și sădește întru mine dragostea Ta cea desăvârșită.

Scrie numele robului Tău în Cartea vieții și-mi dăruiește mie sfârșit bun, pentru ca, purtând biruință asupra diavolului, să mă închin fără de rușine înaintea scaunului Împărăției Tale. Facă-se Ție inima mea, Stăpâne, pământ bun, primind sămânța bună, și să roureze Darul Tău într-însa rouă de viață veșnică. Întoarce-te, sufletul meu, la odihna ta, prin post! Întoarce-te, sufletul meu, la staulul raiului, prin rea pătimire și prin scârbe! Să se afle sufletul meu, Doamne, întru lumina Ta cea negrăită, împreună cu ceata sfinților Tăi. Așa, Stăpâne al tuturor, Cel necuprins și neînțeles, ascultă-mă pe mine, netrebnicul și nevrednicul robul Tău, ajută-mi să trec și să săvârșesc calea cea strâmtă și necăjită, ca să mă învrednicesc a dobândi făgăduințele Tale și să strig întru desfătarea raiului: Slavă Tatălui Celui fără de moarte și Fiului Celui fără de moarte și Duhului Sfânt Celui fără de moarte, mare cuviință și închinăciune Lor, în vecii vecilor. Amin.

 
 
 
 
 
 

Rugăciune către

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

 

A Sfântului Efrem Sirul (sec. IV)

 
 
 

Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce singură eşti preacurată şi cu sufletul, şi cu trupul, ceea ce singură eşti mai presus de toată curăţia şi întreaga înţelepciune şi fecioria, ceea ce singură te-ai făcut toată lăcaş a tot darul Preasfântului Duh, şi pe înseși puterile cele nemateriale şi îngereşti cu neasemănare le covârşeşti prin curăţia şi sfinţenia sufletului şi a trupului. Caută spre mine, pângăritul, necuratul şi spurcatul cu sufletul şi cu trupul, cu întinăciunea împătimirii şi a vieţii mele celei dezmierdate. Curăţeşte-mi mintea cea pătimaşă. Spală-mi și îndreptează-mi gândurile cele rătăcite şi orbite. Îndreptează-mi şi povăţuieşte-mi simţirile. Slobozește-mă de obiceiul cel prea rău şi urât, care de-a pururea, ziua și noaptea, mă asupreşte pe mine, al necuratelor păreri nesocotite şi al patimilor. Opreşte-mă de la tot păcatul cu fapta şi dăruieşte trezvie şi dreaptă socoteală întunecatei şi ticăloasei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi a căderilor mele. Ca de întunericul păcatului izbăvindu-mă, să mă învrednicesc a te slăvi şi a te lăuda cu îndrăzneală pe tine, cea singură adevărată Maică a adevăratei Lumini, a lui Hristos Dumnezeul nostru. Că tu singură, împreună cu Dânsul şi prin Dânsul, eşti binecuvântată şi preaslăvită de toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 
 
 
 
 
 

Rugăciune pentru izbăvirea de antihrist

 

A Sfântului Anatolie (†1922) de la Optina

 
 
 

Să mă izbăveşti, Doamne, de cursele vicleanului şi urâtorului de Dumnezeu antihrist, celui ce va să vină curând, şi ascunde-mă de răutatea lui, în pustia cea tainică a mântuirii Tale. Dăruieşte-mi, Doamne, putere şi bărbăţie ca să mărturisesc cu tărie Numele Tău cel Sfânt, să nu fug de frica diavolului şi să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, nici de Sfânta Ta Biserică.

Dăruieşte-mi, Doamne, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi Te îndură de mine, Doamne, în ceasul Înfricoşătoarei Tale Judecăţi! Amin.

 
 
 
 
 
 

Rugăciune pentru lume

 

A Sfântului Siluan Athonitul (†1938)

 
 
 

Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă îşi îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale şi puterea ajutorului Tău. Dăruiește uşurare sufletelor chinuite ale poporului Tău şi pe noi, pe toţi, ne învaţă, prin Duhul Sfânt, să Te cunoaştem pe Tine.

Se chinuie sufletul omenesc pe pământ, Doamne, şi nu poate să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te cunoaşte pe Tine, nici bunătatea Ta. Mintea noastră este întunecată de grijile lumeşti şi nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne luminează. Milostivirii Tale toate îi sunt cu putinţă.

Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, că morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor învia. Aşa fă și acum: ca sufletele noastre moarte să audă glasul Tău şi să învieze întru bucurie.

 
 
 
 
 
 

Rugăciunea de dimineață

 

A Sfântului Sofronie Saharov (†1993)

 
 
 

Dumnezeul Cel veșnic și Făcătorule al tuturor lucrurilor, Care în neajunsa Ta bunătate m-ai chemat din neființă la această viață, Care mi-ai dăruit harul Botezului și al noii nașteri de sus, Care ai pus pecetea Sfântului Duh pe mădularele trupului meu în Taina Mirungerii și Care mi-ai dat dorința de a Te căuta, Tu, singurul Dumnezeu Adevărat, auzi rugăciunea mea.

Eu n-am viață, lumină, bucurie, înțelepciune sau putere, decât numai în Tine, Dumnezeule. Nu îndrăznesc să ridic ochii spre Tine din pricina nedreptăților mele. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi: „Tot ce veți cere cu credință în rugăciune veți primi”, și încă: „Tot ceea ce veți cere în numele Meu voi face”, de aceea îndrăznesc să Te chem. Curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a sufletului și învață-mă să mă rog Ție. Binecuvântează această zi pe care mi-ai dăruit-o mie, nevrednicului Tău rob, prin puterea binecuvântării Tale fă-mă vrednic în toată vremea și în tot locul de a vorbi și a lucra întru slava Ta, cu suflet curat, cu smerenie, răbdare și dragoste, cu blândețe, pace, bărbăție și înțelepciune, și de a fi totdeauna pătruns de prezența Ta.

În nemărginita Ta bunătate, Doamne, arată-mi calea voii Tale și dăruiește-mi să pășesc fără păcat sub privirea Ta. Doamne, Tu Care cercetezi inimile și rărunchii, știi de ce am nevoie. Tu cunoști orbirea și neștiința mea, dar cunoști și dorirea mea, durerile inimii mele și suferințele sufletului meu. De aceea Te rog ascultă-mi rugăciunea și prin Sfântul Tău Duh arată-mi calea pe care trebuie să merg. Și când voia mea cea vicleană mă va conduce pe alte drumuri, nu mă cruța Doamne, dă-mi doar putere pe calea sfințeniei Tale. Prin puterea dragostei Tale, dăruiește-mi să mă lipesc de bine. Păzește-mă de tot cuvântul și fapta aducătoare de moarte sufletului meu, de orice mișcare care ar putea să jignească sau să rănească pe fratele meu, învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Iar dacă voia Ta este să tac, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, care să nu pricinuiască nici o întristare și nici o pagubă aproapelui meu.

Întărește-mă pe calea poruncilor Tale, Doamne, și până la ultima mea suflare nu îngădui să mă îndepărtez de la lumina cuvintelor Tale, astfel ca poruncile Tale să devină unica lege a ființei mele, atât aici pe pământ, cât și în viața veșnică. Da, Doamne, Te rog ai milă de mine, cruță-mă în necazul meu și în deznădejdea mea și nu-mi ascunde calea mântuirii. Multe și mari sunt cererile mele, Doamne, și totuși eu nu uit urâciunea păcatului meu. Ai milă de mine! Nu mă lepăda de la Fața Ta din pricina îndrăznelii mele, ci mai curând sporește în mine această îndrăzneală și dăruiește-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc după cum ai poruncit: cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată mintea mea, cu toată puterea mea, cu toată ființa mea.

Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă bunătatea, viața dreaptă și cunoștința, ajută-mă să cunosc adevărul Tău înainte de a mă coborî în mormânt. Lungește-mi viața în această lume, până ce-Ți voi oferi o pocăință adevărată. Nu mă smulge la jumătatea zilelor mele, nici în răstimpul când sufletul meu este încă orb. Și când Îți va plăcea să pui capăt vieții mele, spune-mi ceasul morții mele, pentru ca să-mi pot pregăti sufletul să Te întâlnească. În acel ceas de temut, fii cu mine, Doamne, și dăruiește-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de greșelile cele ascunse și de toată nedreptatea tăinuită în mine și dăruiește-mi răspuns bun înaintea Înfricoșătoarei Tale Judecăți. Da, Doamne, în mare Ta milostivire și în nemărginita Ta iubire, primește-mi rugăciunea. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Sfânt și Mare, Tu Însuți învață-mă smerenia Ta. Ascultă-mi rugăciunea și miluiește-mă pe mine, păcătosul. Amin.